Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen uitgelegd:


Aanbieding: Elk prijsaanbod dat de Crypto Universiteit doet door middel van publicatie op cryptouniversiteit.nl / leden.cryptouniversiteit.nl, of op welke andere wijze dan ook, dat niet specifiek bedoeld is voor een bepaalde abonnee en dat door middel van schriftelijke melding of aanmelding op internet geaccepteerd kan worden.

Abonnee: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Crypto Universiteit een abonnementsovereenkomst sluit.

Abonnementsovereenkomst: Iedere overeenkomst tussen de Crypto Universiteit en een abonnee, die de abonnee recht geeft om gedurende de contractsduur toegang te krijgen tot de gehele of een gedeelte van de websites cryptouniversiteit.nl / leden.cryptouniversiteit.nl en/of ander redactionele producten van de Crypto Universiteit

Abonnementsprijzen: De prijs van het abonnement als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden Abonnementen.

CryptoUniversiteit.nl: De Crypto Universiteit is gevestigd in Bunschoten, Van Anrooyplein 11, 3752 JK, ingeschreven onder KVK nummer: 58060847, met BTW nummer: NL852855692B01Artikel 2. Algemeen

De Algemene Voorwaarden Abonnementen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de Crypto Universiteit, alsmede op alle abonnementsovereenkomsten die tussen de Crypto Universiteit en een abonnee gesloten worden. Algemene voorwaarden van de abonnee, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

Indien een abonnementsovereenkomst wordt gesloten door twee of meer (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de abonnementsovereenkomst.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Crypto Universiteit is de abonnee niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst aan derden over te dragen. De Crypto Universiteit is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Abonnementen te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Abonnementen zullen in plaats van de onderhavige komen vanaf de datum van publicatie.


Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen en offertes van de Crypto Universiteit zijn vrijblijvend en geldig gedurende de in die offerte of aanbieding vermelde termijn. De door de Crypto Universiteit vermelde abonnementsprijzen zijn altijd inclusief omzetbelasting. De Crypto Universiteit is gerechtigd haar prijzen te verhogen. Prijsverhogingen worden nooit doorgevoerd aan bestaande leden, waar je op instapt blijf je betalen. Elke verhoging van de abonnementsprijzen zal tijdig kenbaar worden gemaakt. De prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes gelden voor de voorgezette Abonnementsovereenkomst, tenzij de Crypto Universiteit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. 


Artikel 4. Aanvang en duur

Een abonnementsovereenkomst is een feit door schriftelijke bevestiging van de totstandkoming van de abonnementsovereenkomst door de Crypto Universiteit na de betaling. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging, het abonnement word telkens stilzwijgend verlengt. Recurrente abonnementen worden automatisch verlengd, mits tussentijdse opzegging. De opzegging kan enkel gebeuren door dit in het account stop te zetten. De opzegging van een recurrent abonnement dient tevens 5 dagen voor feitelijke afloop stop gezet te worden. Zo niet, wordt een extra periode in rekening gebracht.


Artikel 5. Betaling

Betaling vindt plaats door middel van een online betaling of een bancaire overschrijving. Indien verschillende betalingsmogelijkheden worden geboden door de Crypto Universiteit zal betaling plaats vinden conform de keuzemogelijkheid die de abonnee heeft verkozen.

Het is de abonnee uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van de abonnementsprijs op te schorten dan wel met enig bedrag te verrekenen. Wees ervan bewust dat online betalen extra kosten met zich mee kan brengen, waarvoor wij niet kunnen instaan en/of verantwoordelijk voor zijn.

De Crypto Universiteit zal niet in verzuim raken door een late verzending van een factuur. Het laattijdig zenden van een factuur door Crypto Universiteit impliceert geen afstand van het recht op betaling. De vordering verjaart alleen conform de wet.


Artikel 6. Incasso- en terugbetalingskosten

Het bedrag van elke rekening dat niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 12% per jaar, naast een forfaitaire vergoeding ten belopen van 10% op het bedrag van de nog openstaande rekeningen, met een minimum van 25,00. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien er een rechtmatige terugbetaling wordt geëist, dan zal er een behandelingskost van minimaal 25,00 in rekening gebracht worden. Dit bedrag is exclusief de transactiekosten voor internationaal betalingsverkeer, waar de klant volledig instaat.


Artikel 7. Adres en bezorggegevens

De abonnee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Crypto Universiteit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de abonnee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, tijdig aan de Crypto Universiteit worden verstrekt. Het risico van de juistheid en volledigheid van de door de abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de abonnee.


Artikel 8. Levering en herroepingsrecht

De Crypto Universiteit zal de grootst mogelijke zorg betrachten om voor tijdige en correcte levering zorg te dragen. De Crypto Universiteit behoudt zich het recht voor om op elke moment waarop zij dat wenst het product te wijzigen qua inhoud of verschijningsvorm, frequentie of distributiewijze. De abonnee is gehouden op het moment van levering in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te reclameren.

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wordt direct beschikbaar gesteld na betaling. Door een betaling te doen bij de Crypto Universiteit geeft u toestemming voor directe levering (binnen de bedenktermijn) en ziet u dus af van het herroepingsrecht.

Klachten kunnen per e-mail worden gemeld op wijze vermeld aan (info@cryptouniversiteit.nl). De Crypto Universiteit besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, accuratesse en actualiteit van de door haar opgenomen informatie. Zij verstrekt echter geen enkele garantie met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit van die informatie.


Artikel 9. CryptoUniversiteit.nl

Het recht om toegang te krijgen tot (de producten van) CryptoUniversiteit.nl en gebruik te maken van de op de website opgenomen informatie is hoogstpersoonlijk voor één gebruiker en kan niet aan derden worden overgedragen, in gebruik gegeven, verhuurd of op andere wijze aan derden afgestaan worden, dan wel met derden gedeeld worden. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder derden niet begrepen, natuurlijke personen die behoren tot de gezinskring/privéhuishouding van de abonnee, die de website gebruiken voor persoonlijke niet commerciële doeleinden.

De Crypto Universiteit kan haar inspanningsverbintenis ter zake van de internetdienst uitsluitend nakomen indien de abonnee beschikt over de benodigde, geschikte computer- en randapparatuur en programmatuur. Sommige diensten die verkrijgbaar zijn via de Crypto Universiteit zijn niet bij de abonnementsprijs inbegrepen. Indien er aanvullende kosten verbonden zijn aan de gebruikmaking van een dienst, zal Crypto Universiteit de kosten daarvan uitdrukkelijk vermelden bij de aanmelding voor die dienst. Crypto Universiteit levert leden.cryptouniversiteit.nl of andere afgeleide producten in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het gebruik door de abonnee “met alle gebreken en indien beschikbaar”. Het risico terzake van voldoende kwaliteit, prestaties en accuratesse, van verbindingen en opgehaalde informatie ligt bij de abonnee.

Crypto Universiteit verleent geen enkele garantie met betrekking tot ongehinderd gebruik, afwezigheid van belemmeringen, afwezigheid van retentierechten, afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendommen van derden onafgebroken of foutloze toegang tot cryptouniversiteit.nl / leden.cryptouniversiteit.nl, noch enige andere garantie, die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden Abonnementen is opgenomen. De Crypto Universiteit zal de website met zorg onderhouden en beveiligen. Zij kan echter niet garanderen dat er op geen enkele wijze schade kan worden veroorzaakt aan hardware of software van de abonnee door programmeringen van derden, die buiten de wil en de wetenschap van de Crypto Universiteit via het internet verspreid zijn. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn hard- en software tegen de hiervoor bedoelde risico’s’.


Artikel 10. Auteursrecht

Het distribueren van rapportages / informatie of delen daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Crypto Universiteit is verboden. De rapporten / analyses zijn auteursrechtelijk beschermd, waarbij elke onrechtmatige verspreiding van dit rapport aanleiding zal geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, en blokkade van het gebruikersaccount.

De abonnee dient zich te onthouden van elk gebruik van cryptouniversiteit.nl / leden.cryptouniversiteit.nl dat onrechtmatig is of schadelijk voor de belangen van de Crypto Universiteit, leveranciers, service providers of andere gebruikers van de Crypto Universiteit. In het bijzonder zal de abonnee de Crypto Universiteit niet gebruiken op een wijze die de Crypto Universiteit of de daaraan gekoppelde netwerken zou kunnen uitschakelen, overbelasten, benadelen of die de gebruikerservaring van elke willekeurige gebruiker van de Crypto Universiteit op negatieve wijze zou kunnen beïnvloeden.


Artikel 11. Risico'’s

Beleggen brengt risico’'s met zich mee. Bezoekers, lezers en abonnees van de Crypto Universiteit zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij gebruik maken van de geboden informatie en de gepubliceerde beleggingsideeën. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een aanbieding of beleggingsadvies van de Crypto Universiteit, zijn redactie en andere in- en externe medewerkers. Informatie en ideeën zijn op geen enkele wijze een vervanging van deskundig advies. Bezoekers, lezers en abonnees worden geacht zelf na te gaan in hoeverre gepubliceerde beleggingsideeën waardevol zijn en passen binnen hun risicoprofiel en beleggingsdoelstellingen. De Crypto Universiteit is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van het overnemen van beleggingsideeën op cryptouniversiteit.nl / leden.cryptouniversiteit.nl.

arrow_drop_up arrow_drop_down