Privacy policy

Bescherming persoonsgegevens


De Crypto Universiteit hecht belang aan de privacy van zijn klanten en bezoekers van onze website. De Crypto Universiteit gaat daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


De Crypto Universiteit verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de dienstverlening van de Crypto Universiteit aan jou. Als je persoonsgegevens verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.


De Crypto Universiteit handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.


Uw gegevens kunnen als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.


Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiƫle voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.


Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


-Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons. (bijvoorbeeld bij abonnementen);

-Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);

-Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website)

-Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.


Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beƫindigen.


De Crypto Universiteit behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.

arrow_drop_up arrow_drop_down